Dofinansowanie do szkoleń i doradztwa dla firm

"Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego"
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 8.2.1. „Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

O projekcie

Projekt "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" realizowany jest przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w partnerstwie z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Miastem Jaworzno.

Odbiorcami wsparcia mogą być przedsiębiorstwa sektora MŚP, które prowadzą działalność na terenach rewitalizowanych Subregionu Centralnego województwa śląskiego i są zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie usług doradczych i szkoleniowych dla swoich pracowników i kadry zarządzającej w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych.

            

    

Cel projektu:

wzmocnienie konkurencyjności i zdolności adaptacyjnych 134 przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego poprzez poprawę kompetencji i/lub kwalifikacji 707 pracowników tych przedsiębiorstw zgodnie z ich potrzebami.

Planowane efekty projektu:

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w projekcie: 224

Liczba pracowników objętych wsparciem w projekcie: 943 osoby

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w projekcie: 273 osoby

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek w wieku 50 lat i więcej: 94 osoby

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.12.2023

Wartość projektu: 8 563 435,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 767 429,86 zł

 • Co jest dofinansowane?

  Wszystkie rodzaje usług rozwojowych (szkolenia, studia podyplomowe, mentoring i coaching, doradztwo, e-learning) z Bazy Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

  UWAGA! Dofinansowanie nie obejmuje szkoleń, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe.

 • Kto może skorzystać?

  Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie) - kadra zarządzająca i pracownicy.

  Przedsiębiorstwa te muszą działać na obszarach rewitalizowanych (wynikających z zatwierdzonych programów rewitalizacji) Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

 • Ile można otrzymać?

  Maksymalnie 100.000 PLN dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo w ramach Projektu.

  Kwota dofinansowania zależy od tzw. zmiennej kwoty przeliczeniowej, ustalanej przez Komitet Sterujący PSF. Obecnie wynosi ona 7.500 PLN i jest średnią kwotą dofinansowania przypadającą na jednego pracownika u danego Przedsiębiorcy w ramach Projektu.

  Maks. kwota dofinansowania do jednej usługi rozwojowej w ramach Projektu nie może przekroczyć dwukrotności zmiennej kwoty przeliczeniowej (obecnie 15.000 PLN).

 • Kiedy można skorzystać?

  Nabór dokumentów zgłoszeniowych jest otwarty i ciągły od dnia 20.11.2017r. do dnia 31.12.2023r. lub do wyczerpania środków na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu.

Aktualności

 • Ogłoszenie o naborze rekruterów   19.02.2018

  Zapraszamy do składania ofert na rekruterów pozyskujących zgłoszenia przedsiębiorców do projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" realizowanego w ramach poddziałania 8.2.1. RPO WSL 2014-2020.

  Ogłoszenie o naborze (skan)

  Ogłoszenie o naborze (w formacie .doc)

  Formularz ofertowy 

 • Aktualizacja dokumentów projektowych   14.02.2018

  Informujemy, że w dniu 13.02.2018 r. zostały podjęte przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim” oraz dokumentów projektowych.

  Nowe wzory dokumentów będą obowiązywać od dnia 21.02.2018 r. i  są dostępne w zakładce "Dokumenty".

 • Przerwy w przyjmowaniu zgłoszeń do projektu w 2018 roku   31.01.2018

  Uprzejmie informujemy o planowych przerwach w przyjmowaniu zgłoszeń do projektu w 2018 roku:

  Punkt Obsługi Klienta w Gliwicach:

  30 marca, 1 czerwca, 2 listopada, 17-31 grudnia

  Punkt Obsługi Klienta w Tychach:

  2 i 4 maja, 21-22 czerwca,13-17 sierpnia, 24-31 grudnia

  Punkt Obsługi Klienta w Jaworznie:

  2 i 4 maja, 13-17 sierpnia, 20-31 grudnia


Dofinansowanie

Warunki i zasady ustalania wielkości dofinansowania

50 50%

poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%

70 70%

poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%

80 80%

poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw

Jak zwiększyć dofinansowanie?

Istnieje możliwość zwiększenia procentowej wartości dofinansowania, maksymalnie do poziomu 80%, po spełnieniu określonych warunków.

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych i średnich przedsiębiorstw:

 • z branż kluczowych dla rozwoju regionu, tj. prowadzące działalność w ramach następujących sekcji PKD: B. Górnictwo i wydobywanie, F. Budownictwo, M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 • z branż grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju, tj. prowadzących działalność w ramach sekcji PKD: M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, P. Edukacja,
 • z branż o potencjale do kreowania miejsc pracy, tj. prowadzących działalność w ramach sekcji PKD: C. Przetwórstwo przemysłowe, D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, H. Transport i gospodarka magazynowa, J. Informacja i komunikacja,

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw, u których wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw, u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%.

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% dla konkretnej usługi skierowanej bezpośrednio do pracownika z grupy osób 50+

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% dla konkretnej usługi skierowanej bezpośrednio do pracownika z grupy osób o niskich kwalifikacjach

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% dla konkretnej usługi w przypadku wyboru usługi rozwojowej mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Dokumenty

Ważne pliki do pobrania:

REGULAMIN NABORU DO PROJEKTU (obowiązujący od 21.02.2018)

Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim (obowiązujący od 13.02.2018)

Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP

Lista miast średnich (obowiązujący od 21.02.2018)


Dokumenty zgłoszeniowe 

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy  (obowiązujący od 21.02.2018)

Formularz zgłoszeniowy uczestnika  (obowiązujący od 21.02.2018)

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de mninimis

Oświadczenie uczestnika projektu


Dokumenty do umowy wsparcia

Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych  (obowiązująca od 21.02.2018)

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Lista zatwierdzonych uczestników oraz usług rozwojowych Przedsiębiorcy

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych  (obowiązujący od 21.02.2018)

Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej 

Dokumenty obowiązujące do dnia 20.02.2018

REGULAMIN NABORU DO PROJEKTU (obowiązujący do 20.02.2018)

Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim (obowiązujący do 12.02.2018)

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy (obowiązujący do 20.02.2018)

Formularz zgłoszeniowy uczestnika (obowiązujący do 20.02.2018)

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych (obowiązujący do 20.02.2018)

Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych (obowiązująca do 20.02.2018)