Dofinansowanie do szkoleń i doradztwa dla firm

"Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego"
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 8.2.1. „Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

O projekcie

Projekt "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" realizowany jest przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w partnerstwie z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Miastem Jaworzno.

Odbiorcami wsparcia mogą być przedsiębiorstwa sektora MŚP, które prowadzą działalność na terenach rewitalizowanych Subregionu Centralnego województwa śląskiego i są zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie usług doradczych i szkoleniowych dla swoich pracowników i kadry zarządzającej w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych.

            

    

Cel projektu:

wzmocnienie konkurencyjności i zdolności adaptacyjnych 134 przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego poprzez poprawę kompetencji i/lub kwalifikacji 707 pracowników tych przedsiębiorstw zgodnie z ich potrzebami.

Planowane efekty projektu:

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w projekcie: 224

Liczba pracowników objętych wsparciem w projekcie: 943 osoby

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w projekcie: 273 osoby

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek w wieku 50 lat i więcej: 94 osoby

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.12.2023

Wartość projektu: 8 563 435,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 767 429,86 zł

 • Co jest dofinansowane?

  Wszystkie rodzaje usług rozwojowych (szkolenia, studia podyplomowe, mentoring i coaching, doradztwo, e-learning) z Bazy Usług Rozwojowych (www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl).

  UWAGA! Dofinansowanie nie obejmuje szkoleń, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa np. szkolenia BHP, pierwsza pomoc, przeciwpożarowe.

 • Kto może skorzystać?

  Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie) - kadra zarządzająca i pracownicy.

  Przedsiębiorstwa te muszą działać na obszarach rewitalizowanych (wynikających z zatwierdzonych programów rewitalizacji) Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

 • Ile można otrzymać?

  Maksymalnie 100.000 PLN dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo w ramach Projektu.

  Kwota dofinansowania zależy od tzw. zmiennej kwoty przeliczeniowej, ustalanej przez Komitet Sterujący PSF. Obecnie wynosi ona 7.500 PLN i jest średnią kwotą dofinansowania przypadającą na jednego pracownika u danego Przedsiębiorcy w ramach Projektu.

  Maks. kwota dofinansowania do jednej usługi rozwojowej w ramach Projektu nie może przekroczyć dwukrotności zmiennej kwoty przeliczeniowej (obecnie 15.000 PLN).

 • Kiedy można skorzystać?

  Nabór dokumentów zgłoszeniowych jest otwarty i ciągły od dnia 20.11.2017r. do dnia 31.12.2023r. lub do wyczerpania środków na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu.

Aktualności

 • Ruszamy z naborem!   14.11.2017

  Informujemy, że z dniem 20 listopada 2017 r. ruszamy z naborem do projektu w Punkcie Obsługi Klienta w Gliwicach. Nabór będzie miał charakter ciągły. W związku z tym zmieniają się godziny otwarcia punktu

  Poniedziałek: 7:30 - 17:30

  Wtorek: 7:30 -16:30

  Środa: 7:30 - 16:30 

  Czwartek: 7:30 - 17:30

  Piątek: 7:30 - 17:30

  Wszystkie dokumenty jakie należy złożyć znajdują się w zakładce dokumenty.

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia biura przy ul. Bojkowskiej 37 budynek 4 pok. 122 w Gliwicach.

  Na dzień dzisiejszy w Subregionie Centralnym zatwierdzonych jest już 39 programów rewitalizacji ! 

  Przedsiębiorco - sprawdź czy możesz wziąć udział w naszym projekcie!

 • Otwarcie Punktu Obsługi Klienta w Jaworznie i Tychach   02.11.2017

  Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na szkolenia i doradztwo w ramach projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” do kolejnych Punktów Obsługi Klienta.

  W dniu 31 października 2017r. uruchomiliśmy Punkty Obsługi Klienta:

  - Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Grota-Roweckiego 42 pok. 331, Tychy 43-100 , tel.: 32 327-72-77, izba@izba.tychy.pl.

  - Urząd Miasta, Plac Górników 5 pok. 228, Jaworzno 43-600, tel.: 32 618-17-13, 32 618-18-84, psf@um.jaworzno.pl.

  Godziny otwarcia (w okresie bez naboru): poniedziałek-piątek 8:00-15:00.

 • Otwarcie Punktu Obsługi Klienta w Gliwicach   31.10.2017

  Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na szkolenia i doradztwo w ramach projektu "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego” do naszego Punktu Obsługi Klienta w Gliwicach.

  W dniu 30 października 2017r. uruchomiliśmy Punkt Obsługi Klienta w Gliwicach:

  Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 37, Budynek nr 4, pok. 122

  godziny otwarcia (w okresie bez naboru):

  poniedziałek-piątek 8:00-15:00

  tel. 32/ 461 29 14, psf.zit@gapr.pl, INFOLINIA: 534-657-310


Dofinansowanie

Warunki i zasady ustalania wielkości dofinansowania

50 50%

poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%

70 70%

poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%

80 80%

poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw

Jak zwiększyć dofinansowanie?

Istnieje możliwość zwiększenia procentowej wartości dofinansowania, maksymalnie do poziomu 80%, po spełnieniu określonych warunków.

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych i średnich przedsiębiorstw:

 • z branż kluczowych dla rozwoju regionu, tj. prowadzące działalność w ramach następujących sekcji PKD: B. Górnictwo i wydobywanie, F. Budownictwo, M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 • z branż grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju, tj. prowadzących działalność w ramach sekcji PKD: M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, P. Edukacja,
 • z branż o potencjale do kreowania miejsc pracy, tj. prowadzących działalność w ramach sekcji PKD: C. Przetwórstwo przemysłowe, D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, H. Transport i gospodarka magazynowa, J. Informacja i komunikacja,

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw, u których wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw, u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%.

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% dla konkretnej usługi skierowanej bezpośrednio do pracownika z grupy osób 50+

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% dla konkretnej usługi skierowanej bezpośrednio do pracownika z grupy osób o niskich kwalifikacjach

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% dla konkretnej usługi w przypadku wyboru usługi rozwojowej mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Dokumenty

Ważne pliki do pobrania:

REGULAMIN NABORU DO PROJEKTU (obowiązujący od 21.02.2018)

Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim (obowiązujący od 13.02.2018)

Errata do Opisu PSF

Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP

Lista miast średnich (obowiązujący od 21.02.2018)


Dokumenty zgłoszeniowe 

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy  (obowiązujący od 04.04.2018)

Formularz zgłoszeniowy uczestnika   (obowiązujący od 04.04.2018)

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de mninimis

Oświadczenie uczestnika projektu


Dokumenty do umowy wsparcia

Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych     (obowiązująca od 04.04.2018)

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Lista zatwierdzonych uczestników oraz usług rozwojowych Przedsiębiorcy

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych  (obowiązujący od 21.02.2018)

Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej 

Formularz określający status uczestnika projektu  (obowiązujący od 04.04.2018)

ARCHIWUM

REGULAMIN NABORU DO PROJEKTU (obowiązujący do 20.02.2018)

Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim (obowiązujący do 12.02.2018)

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy (obowiązujący do 20.02.2018)

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy (obowiązujący od 21.02.2018 do 03.04.2018)

Formularz zgłoszeniowy uczestnika (obowiązujący do 20.02.2018)

Formularz zgłoszeniowy uczestnika(obowiązujący od 21.02.2018 do 03.04.2018)

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych (obowiązujący do 20.02.2018)

Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych (obowiązująca do 20.02.2018)

Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych (obowiązująca od 21.02.2018 do 03.04.2018)