Dofinansowanie do szkoleń i doradztwa dla firm

"Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego"
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 8.2.1. „Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

O projekcie

Projekt "Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego" realizowany jest przez Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w partnerstwie z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach oraz Miastem Jaworzno.

Odbiorcami wsparcia mogą być przedsiębiorstwa sektora MŚP, które prowadzą działalność na terenach rewitalizowanych Subregionu Centralnego województwa śląskiego i są zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie usług doradczych i szkoleniowych dla swoich pracowników i kadry zarządzającej w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych.

            

    

Cel projektu:

wzmocnienie konkurencyjności i zdolności adaptacyjnych 134 przedsiębiorstw sektora MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego poprzez poprawę kompetencji i/lub kwalifikacji 707 pracowników tych przedsiębiorstw zgodnie z ich potrzebami.

Planowane efekty projektu:

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w projekcie: 224

Liczba pracowników objętych wsparciem w projekcie: 943 osoby

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w projekcie: 273 osoby

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek w wieku 50 lat i więcej: 94 osoby

Okres realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.12.2023

Wartość projektu: 8 563 435,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 6 767 429,86 zł

Aktualności

 • Lista fiszek   29.08.2019

  UWAGA! Lista fiszek wniosków złożonych podczas trwającego naboru (27.08-01.09.2019), które zakwalifikowały się do dalszego rozpatrzenia w ramach dostępnej alokacji do projektu „Dofinansowanie usług rozwojowych dla MŚP z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego”, dostępna jest TUTAJ

 • Przekroczenie alokacji   28.08.2019

  Informujemy, iż dnia 28.08.2019 r. została przekroczona alokacja (150 000,00 zł + 10%) u Operatora GAPR w Gliwicach wraz z Partnerem (OIPH Tychy). Nabór wniosków został zamknięty. Prosimy nie składać fiszek.

 • Informacja na temat naboru fiszek w dniu 27 sierpnia 2019 r.   26.08.2019

  Przypominamy, że w związku z naborem fiszek planowanym na dzień 27 sierpnia 2019 r. obowiązują różne godziny ich składania. Poniżej link do harmonogramu naboru oraz dokładne godziny w jakich należy składać fiszki. Przypominamy, że fiszka musi być podpisana i wysłana dokładnie w podanych godzinach. Fiszki złożone przed i po w/w godzinach zostaną odrzucone. 

  https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/rozne_terminy_naborow_dla_roznych_operatorow_20190724 


Dofinansowanie

Warunki i zasady ustalania wielkości dofinansowania

50 50%

poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%

70 70%

poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%

80 80%

poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw

Jak zwiększyć dofinansowanie?

Istnieje możliwość zwiększenia procentowej wartości dofinansowania, maksymalnie do poziomu 80%, po spełnieniu określonych warunków.

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych i średnich przedsiębiorstw:

 • z branż kluczowych dla rozwoju regionu, tj. prowadzące działalność w ramach następujących sekcji PKD: B. Górnictwo i wydobywanie, F. Budownictwo, M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją,
 • z branż grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju, tj. prowadzących działalność w ramach sekcji PKD: M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, P. Edukacja,
 • z branż o potencjale do kreowania miejsc pracy, tj. prowadzących działalność w ramach sekcji PKD: C. Przetwórstwo przemysłowe, D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, H. Transport i gospodarka magazynowa, J. Informacja i komunikacja,

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw, u których wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach wynosi co najmniej 35,97%

Istnieje możliwość zwiększenia maksymalnego poziomu dofinansowania o 10% w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych (bez mikroprzedsiębiorstw) i średnich przedsiębiorstw, u których wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ wynosi co najmniej 26,04%.

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% dla konkretnej usługi skierowanej bezpośrednio do pracownika z grupy osób 50+

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% dla konkretnej usługi skierowanej bezpośrednio do pracownika z grupy osób o niskich kwalifikacjach

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% dla konkretnej usługi w przypadku wyboru usługi rozwojowej mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Dokumenty

UWAGA!!! PROJEKT NIE OBEJMUJE CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


KOMPLET DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 21 sierpnia 2019 r.:

 • Dokumenty zgłoszeniowe:

Instrukcja składnia fiszki wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych

Regulamin naboru do projektu

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy

Formularz osoby kierowanej na usługę

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de mninimis

Oświadczenie o niekorzystaniu z PSF

Oświadczenie o nieaplikowaniu do innego operatora

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Karta weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych

 • Dokumenty do umowy wsparcia:

Umowa o dofinansowanie

Lista zatwierdzonych uczestników oraz usług rozwojowych Przedsiębiorcy

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych

 • Dokumenty do rozliczenia wsparcia:

Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych

Oświadczenie dotyczące właściwego organu podatkowego

Oświadczenie dotyczące zatrudnienia pracownikaKOMPLET DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH DO DNIA 20 sierpnia 2019 r.:

Instrukcja składnia fiszki wniosku o dofinansowanie usług rozwojowych (obowiązująca od 13.05.2019)

Regulamin naboru do projektu (obowiązujący od 30.07.2019)

Regulamin naboru do projektu (obowiązujący od 24.06.2019 do 29.07.2019)

Regulamin naboru do projektu (obowiązujący od 13.05.2019 do 23.06.2019)

Regulamin naboru do projektu (obowiązujący od 1.04.2019 - 12.05.2019)

OPIS PSF (obowiązujący od 08.05.2019)

OPIS PSF (obowiązujący od 1.04.2019 - 7.05.2019)

Formularz zgłoszeniowym przedsiębiorcy (obowiązujący od 24.06.2019)

Formularz_zgłoszeniowy_przedsiębiorcy (obowiązujący od 13.05.2019 do 23.06.2019)

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy (obowiązujący od 1.04.2019 - 12.05.2019)

Formularz osoby kierowanej na usługę

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de mninimis
Oświadczenie o niekorzystaniu z PSF

Oświadczenie o nieaplikowaniu do innego operatora

Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (obowiązujące od 24.06.2019)

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (obowiązujący od 17.11.2018 do 23.06.2019)

Karta weryfikacji dokumentów (obowiązująca od 30.07.2019)

Karta weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych (obowiązująca od 13.05.2019 do 29.07.2019)

Karta weryfikacji dokumentów (obowiązująca od 1.04.2019 - 13.05.2019)

Wzór pełnomocnictwa

Harmonogram oceny dokumentów zgłoszeniowych

Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP przedsiębiorcy w formularzu zgłoszeniowym

Lista miast średnich

Dokumenty do rozliczenia wsparcia

Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych

Oświadczenie dotyczące właściwego organu podatkowego

Oświadczenie dotyczące zatrudnienia pracownika


KOMPLET DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 września 2018r.: 

Regulamin PSF ZIT 26.11.2018

Opis PSF

Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP przedsiębiorcy w formularzu zgłoszeniowym

Lista miast średnich i miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

WAŻNA INFORMACJA: DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE ZOSTANĄ PRZYJĘTE TYLKO W PRZYPADKU GDY PRZEDSIĘBIORCA POSIADA AKTYWNE KONTO UCZESTNIKA INSTYTUCJONALNEGO W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!

Dokumenty zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy PSF ZIT 2018.11.26

Formularz osoby kierowanej na usługę

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis PSF ZIT

Formularz informacji de minimis lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

Oswiadczenie o braku równoległego aplikowania do innych operatorów PSF

Dokumenty do umowy i rozliczenia:

Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach PSF ZIT

Lista zatwierdzonych uczestników PSF ZIT

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych PSF ZIT

Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej (wzór)DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE DO DNIA 1 września 2018r.: 

REGULAMIN NABORU DO PROJEKTU (obowiązujący od 21.02.2018)

Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim (obowiązujący od 13.02.2018)

Errata do Opisu PSF

Instrukcja pomagająca w określeniu statusu MŚP

Lista miast średnich (obowiązujący od 21.02.2018)

Dokumenty zgłoszeniowe 

Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy  (obowiązujący od 04.04.2018)

Formularz zgłoszeniowy uczestnika   (obowiązujący od 04.04.2018)

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de mninimis

Oświadczenie uczestnika projektu (RODO)

Pełnomocnictwo wzór

Osoby prowadzące działalność gospodarczą wpisaną do rejestru CEIDG do dokumentów zgłoszeniowych prosimy dołączyć kopię PIT za ostatni rok rozliczeniowy

Dokumenty do umowy wsparcia

Umowa o dofinansowanie (obowiązująca od 30.07.2019)

Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych  (obowiązująca od 01.04.2019 do 29.07.2019)

Umowa o dofinansowanie usług rozwojowych     (obowiązująca od 04.04.2018)

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Lista zatwierdzonych uczestników oraz usług rozwojowych Przedsiębiorcy

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych  (obowiązujący od 21.02.2018)

Formularz określający status uczestnika projektu  (obowiązujący od 04.04.2018)

Dokumenty do rozliczenia wsparcia 

Zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej

Wniosek o rozliczenie usług rozwojowych

Oświadczenie dotyczące właściwego organu podatkowego

Oświadczenie dotyczące zatrudnienia pracownika